บมจ. Cable Thai Holding (CTH) สั่งซื้อยูพีเอส BORRI ขนาด 15Kva

บริษัทฯ ขอขอบคุณ บมจ.Cable Thai Holding สั่งซื้อยูพีเอส BORRI รุ่น B8033 ขนาด 15Kva เพื่อใช้สำรองไฟฟ้าให้กับระบบคอมพิวเตอร์ Cisco ในการส่งสัญญาณเคเบิลทีวีผ่านดาวเทียม จำนวน 16 ช่อง WWW.CTH.CO.TH